Saturday, February 23, 2008

چرا؟

سلام
از ما جدا شد، تعمداً! چرا؟
من نگران شدم! چرا؟
برگشت، چشماش خیس بود! چرا؟
والسلام.

3 comments:

سیما said...

?

فنود said...

چه عجب یکی به حرف من گوش داد! فعلن زنده ام. چرا؟ نمی دونم!

گمگشته said...

خداحافظی همیشه رنگ غروبه.همیشه قطرات اشک، لحظه‌های خداحافظی رو بارونی میکنن.
گریزی از رفتن نیست...