Friday, March 14, 2008

سلام
و هر دانشی رنجی به همراه دارد، چرا که مسئولیتی بر دوشت خواهد گذاشت.
و هر مسئولیتی ترسی به همراه دارد، در آن هنگام که سنگینی بار مسئولیت را بر شانه هایت فهم کنی.
و هر ترس از شکی به وجود آمده است، تو را شک فرا خواهد گرفت، و این سؤال بی پاسخ در ذهنت جریان خواهد یافت که آیا توانایی به انجام رساندن این مسئولیت را خواهی داشت؟!
و در پی هر شک، فقط با نیروی ایمان، ایمان به شعور انسانی، تو را یارای رسیدن به یقین خواهد بود.
و هر یقینی شروع دوباره زندگی است و زندگی یعنی لذت، و زندگی یعنی رهایی و زندگی یعنی دانستن!
پس در هر لحظه به شعور انسانی ات ایمان بیاور تا توان رسیدن به یقین را داشته باشی!
تا بدانی، رنج بری، مسئولیتت را فهم کنی، بترسی، شک کنی و ایمان آوری به "یقین ِ رسیدن" و لذت بری، رها شوی و زندگی کنی ...
نوشته شده در بیست و سوم ِ دی ِ هزار و سیصد و هشتاد و چهار، هفده و پانزده دقیقه.
والسلام.

No comments: