Sunday, November 09, 2008

من کیم؟!

سلام
من کیم؟!
آنچه به زبان می آورم؟!
آنچه انجام می دهم؟!
یا آنچه می اندیشم؟!
آیا می رسد زمانی که این سه یکی شوند و نیک؟!
من کیم؟!
...
آی آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید یک نفر در آب دارد می سپارد جان ...
والسلام.

No comments: